Hỗ trợ vay ngân hàng

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/03/2018 cho đến đến khi có chính sách mới thay thế.

1. Chương trình hỗ trợ lãi suất của Chủ đầu tư

Chủ đầu tư triển khai Chương trình Hỗ trợ lãi suất (“CT HTLS”) cho KH tại Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định với các nội dung cụ thể như sau.

CHÍNH SÁCH (***)

CHI TIẾT

Tỷ lệ giá trị CH được HTLS

Lên tới 65% giá trị CH (bao gồm VAT)

Thời hạn vay vốn

Lên tới 20 năm kể từ ngày giải ngân

Lãi suất vay vốn (trong và sau thời gian HTLS)

 1. 0%/tháng trong thời gian HTLS

 2. Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định của Ngân hàng

Thời gian HTLS

Tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân của khoản vay nhưng không muộn hơn Ngày bàn giao nhà theo Thông báo của Chủ đầu tư.

Ân hạn nợ gốc

KH được ân hạn trả nợ gốc trong thời gian HTLS

Phí trả nợ trước hạn (trong và sau thời gian HTLS)

Miễn phí trả nợ trước hạn của khoản vay được HTLS trong thời gian HTLS. Sau thời gian HTLS, phí trả nợ trước hạn áp dụng theo quy định của Ngân hàng.

(***) Lưu ý:

  1. Chính sách hỗ trợ áp dụng đối với KH là cá nhân (KHCN) đứng tên trong HĐMB. KH là Doanh nghiệp (KHDN) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (TNTH) với mức tối đa bằng Lãi suất và phí TNTH cho KHCN. Phần lãi suất và phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả cho ngân hàng.

  2. KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 20 năm, tỷ lệ vay tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên đối với các KH đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định.

2. Chiết khấu thanh toán không sử dụng gói HTLS

Các KH không sử dụng gói HTLS của Chủ đầu tư được chiết khấu 4.5% giá trị CH trước VAT và KPBT. Số tiền chiết khấu này được trừ vào Giá bán khi ký HĐMB.

3. Lãi suất trả trước với các khoản thanh toán trước hạn

KH thanh toán trước hạn từng phần bằng vốn tự có được hưởng lãi suất chiết khấu 8%/năm trên Khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán CH (bao gồm VAT và KPBT).

4. Chương trình ưu đãi đặc biệt tặng gói nội thất rời

 1. Áp dụng cho các căn hộ mã A11, A12 thuộc dự án Scenia Bay

 2. Khách hàng mua căn hộ thành công thuộc nhóm căn hộ nêu ở mục 8.a ở trên sẽ được tặng gói nội thất rời theo danh mục nội thất đính kèm*

(*Điều kiện và điều khoản áp dụng)

1.Chương trình hỗ trợ lãi suất của Chủ đầu tư

Chủ đầu tư triển khai Chương trình Hỗ trợ lãi suất (“CT HTLS”) cho KH tại Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định với các nội dung cụ thể như sau.

CHÍNH SÁCH (***)

CHI TIẾT

Tỷ lệ giá trị CH được HTLS

Lên tới 65% giá trị CH (bao gồm VAT)

Thời hạn vay vốn

Lên tới 20 năm kể từ ngày giải ngân

Lãi suất vay vốn (trong và sau thời gian HTLS)

 1. 0%/tháng trong thời gian HTLS

 2. Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định của Ngân hàng

Thời gian HTLS

Tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân của khoản vay nhưng không muộn hơn Ngày bàn giao nhà theo Thông báo của Chủ đầu tư.

Ân hạn nợ gốc

KH được ân hạn trả nợ gốc trong thời gian HTLS

Phí trả nợ trước hạn (trong và sau thời gian HTLS)

Miễn phí trả nợ trước hạn của khoản vay được HTLS trong thời gian HTLS. Sau thời gian HTLS, phí trả nợ trước hạn áp dụng theo quy định của Ngân hàng.

(***) Lưu ý:

  1. Chính sách hỗ trợ áp dụng đối với KH là cá nhân (KHCN) đứng tên trong HĐMB. KH là Doanh nghiệp (KHDN) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (TNTH) với mức tối đa bằng Lãi suất và phí TNTH cho KHCN. Phần lãi suất và phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả cho ngân hàng.

  2. KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 20 năm, tỷ lệ vay tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên đối với các KH đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định.

2. Chiết khấu thanh toán không sử dụng gói HTLS

Các KH không sử dụng gói HTLS của Chủ đầu tư được chiết khấu 4.5% giá trị CH trước VAT và KPBT. Số tiền chiết khấu này được trừ vào Giá bán khi ký HĐMB.

3. Lãi suất trả trước với các khoản thanh toán trước hạn

KH thanh toán trước hạn từng phần bằng vốn tự có được hưởng lãi suất chiết khấu 8%/năm trên Khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán CH (bao gồm VAT và KPBT).

4. Chương trình ưu đãi đặc biệt tặng gói nội thất rời

 1. Áp dụng cho các căn hộ mã A11, A12 thuộc dự án Scenia Bay

 2. Khách hàng mua căn hộ thành công thuộc nhóm căn hộ nêu ở mục 8.a ở trên sẽ được tặng gói nội thất rời theo danh mục nội thất đính kèm*

(*Điều kiện và điều khoản áp dụng)